Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 148/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2015-09-22

Sygn. akt III RC 148 /15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2015 r

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

Przewodniczący SSR. Piotr Szynkura

Protokolant Jadwiga Sztyler

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 roku w Ząbkowicach Śląskich

sprawy z powództwa małoletniej powódki J. D. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową D. D. (1)

przeciwko T. Ś.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego T. Ś. tytułem podwyższonych alimentów na utrzymanie małoletniej powódki J. D. kwotę 650 złotych miesięcznie / słownie : sześćset pięćdziesiąt złotych / począwszy od dnia 22 września 2015 r roku – raty płatne z góry do 15 -go dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki D. D. (1) w miejsce alimentów ustalonych ugodą zawartą przed tut, Sądem dnia 27 maja 2009 roku w sprawie sygn. akt. III RC 129 / 09 w kwocie po 300 złotych miesięcznie na rzecz małoletniej powódki J. D.

II.  w dalszej części powództwo oddala;

III.  nie obciąża pozwanego kosztami postępowania w sprawie zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa;

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności

Sygn. akt: III RC 148/15

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa D. D. (2) w imieniu małoletniej powódki J. D. pozwem z dnia 08 lipca 2015 r. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego T. Ś. , ustalonych na mocy ugody z dnia 27 maja 2009 roku zawartej przed Sądem Rejonowym w Ząbkowicach Śl. w sprawie sygn. akt III RC 129/09, w kwocie po 300 zł do kwoty po 1000 zł miesięcznie, płatnych z góry do dnia 15-go każdego miesiąca. Powódka wniosła też o przeprowadzenie rozprawy i wydanie wyroku zaocznego w razie nieobcości pozwanego, ponadto nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i zwolnienie z kosztów postępowania.

Uzasadniając swoje żądanie powódka podała, iż w dniu 27 maja 2009 roku r. na mocy zawartej przed Sądem Rejonowym w Ząbkowicach Śl. w sprawie sygn. akt III RC 129/09, pozwany został zobowiązany do łożenia alimentów na małoletnią córkę w kwocie po 300 zł. Od wydaniu orzeczenia w powyższej sprawie minęło 6 lat i nastąpiła istotna zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej córki oraz wysokości kosztów utrzymania ze względu na zakończenie nauki w przedszkolu i planowane rozpoczęcie od września 2015 roku nauki w szkole. Ponadto od września dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej co wiąże się z dodatkowa opłatą. Pozwany mimo , ze jest ojcem dziecka nie poczuwa się do obowiązku łożenia na jego utrzymanie, nie interesuje się nim , nie widuje go , nie przysyła dziecku żadnych prezentów. Wobec pozwanego prowadzone jest nieskuteczne postępowanie egzekucyjne od stycznia 2010 roku. Obecnie alimenty wypłaca Fundusz alimentacyjny. Z tych powodów pozwany T. Ś. postanowieniem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. w sprawie sygn. akt III NSM 248/14 w dniu 11 sierpnia 2014 roku został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnia córką stron. Matka obecnie nie jest w stanie zapewnić odpowiednich Ś. utrzymania dla dziecka, osiąga bowiem niski dochód w wysokości 940 złotych z czego 700 złotych przeznacza na opłaty rachunków. Gdyby wraz z córką nie korzystała z pomocy swoich rodziców dziecko w ciągu 6 ostatnich lat nie wyjechałoby na wakacje nie korzystało by ponadto z płatnych wycieczek w przedszkolu nie poszłoby na basen czy tez do kina

Na rozprawie w dniu 22.09.2015 r. pozwany T. Ś. uznał żądanie powództwa początkowo do kwoty po 400 złotych miesięcznie po czym ostatecznie uznał powództwo do kwoty po 500 złotych miesięcznie w dalszej części wnosząc o jego oddalenie. Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki na powyższej rozprawie złożyła oświadczenie, iż nie wyraża zgody na zasądzenie alimentów w zaproponowanej kwocie przez pozwanego

Stanowiska stron nie uległy zmianie do końca procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka J. Ś. , ur. (...) jest córką pozwanego T. Ś. i D. D. (1).

(okoliczność bezsporna)

Na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Ząbkowicach Śl. w dniu 27 maja 2009 roku T. Ś. zobowiązał się łożyć tytułem alimentów na utrzymanie małoletniej powódki J. Ś. kwoty po 300 zł miesięcznie, począwszy od dnia 01 maja 2009 roku, raty płatne z góry do 15 – tego dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej D. D. (1)

W dacie ostatniego rozstrzygnięcia alimentacyjnego matka małoletniej powódki nie pracowała ze względu na opiekę nad małoletnią J. , która ukończyła 4 miesiąc życia. Otrzymywała zasiłek macierzyński na córkę, starała się o urlop macierzyński i zasiłek wychowawczy. Uczęszczała do Technikum Ż. i Gospodarstwa (...) w K., była wtedy w trakcie zdawania matury i chciała się uczyć dalej. Na dziecko otrzymywała dodatek rodzinny w kwocie 48 zł , otrzymała też jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia córki jak też dodatek do zasiłku rodzinnego w kwocie 1000 złotych. Za rok 2008 w/w osiągnęła dochód brutto w kwocie 2.029,50 złotych

Pozwany w dacie ówczesnego rozstrzygnięcia nie pracował nie był zarejestrowany jako osoba bezrobotna ponieważ kilka dni wcześniej wyszedł z wojska i dopiero poszukiwał pracy. Mieszkał razem z rodzicami.

dowód: - akta Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl., sygn. akt III RC 129/09

- zeznania powódki k. 20 odwrót – 21

- zeznania pozwanego k. 21- 21 odwrót

Na dzień dzisiejszy D. D. (1) jest zatrudniona na stanowisku instruktora gastronomi w Centrum (...) z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 980 zł netto. Umowa zawarta jest na okres od 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Dodatkowo podejmuje drobne prace polegające na sprzątaniu. W ciągu roku jest w stanie osiągnąć dodatkowe wynagrodzenie w kwocie do 1500 złotych. Innych źródeł utrzymania nie posiada

dowód: - zaświadczenie Centrum (...)

(...) z dnia 17 września 2015 r k. 12-13

- zeznania powódki k. 20 odwrót – 21

D. D. (2) wraz z córką wynajmuje mieszkanie. Łącznie w mieszkaniu zamieszkują dwie osoby. Czynsz najmu to kwota 400 złotych miesięcznie. (...) elektryczna to kwota 80 złotych miesięcznie, gaz to kwota około 50 zł miesięcznie , woda 60 złotych miesięcznie, wywóz nieczystości to kwota 15 zł, zakup węgla i drzewa to łączna kwota około 1000 złotych rocznie , odpowiednio około 90 złotych miesięcznie.

dowód: - faktura VAT nr (...) – z dnia 31 lipca 2015 r

Zakład (...) Spółka z o.o. w N. k. 5

- faktura VAT nr (...) – z dnia 31 maja 2015 r

Zakład (...) Spółka z o.o. w N. k. 6

- potwierdzenie zapłaty (...) Sp. z.o.o. w K. z dnia

03 czerwca 2015 r k. 7

- potwierdzenie zapłaty (...) Sp. z.o.o. w K. z dnia

13 sierpnia 2015 r k. 8

- faktura (...) sp. z.o.o. w K. nr

(...) RW z dnia 10 września 2015 r. k. 9

- faktura (...) sp. z.o.o. w K. nr

(...) RW z dnia 10 sierpnia 2015 r. k. 10

- umowa najmu lokalu mieszkalnego z dnia 05 maja 2015 r.

k.14-15

- zeznania powódki k. 20 odwrót – 21

Małoletnia J. D. ma obecnie ma 6 lat i jest uczennicą I klasy Szkoły Podstawowej . Jest ogólnie dzieckiem zdrowym. Jej koszt utrzymania to kwota około 670 – 700 złotych miesięcznie w tym koszt wyżywienia to kwota ok. 400 zł miesięcznie w tym dziecko korzysta z obiadów w szkole których koszt miesięczny wynosi ok 80 złotych. Zakup ubrania to kwota około 150 złotych miesięcznie . Zakup środków higienicznych to kwota ok. 80 złotych. Matka kupuje dziecku płyny do kąpieli dla atopowego zapalenia skóry , ze względu na jego suchą skórę. Wyprawka pierwszoklasisty wraz z przyborami szkolnymi i plecakiem to kwota 350 złotych, co daje odpowiednio kwotę około 30 złotych miesięcznie. Komitet i ubezpieczenie około 80 złotych rocznie odpowiednio 7 złotych miesięcznie Matka na dziecko nie pobiera żadnych zasiłków. Ojciec od dłuższego czasu nie utrzymuje z dzieckiem kontaktów w żadnej formie. Nie łoży środków na jego utrzymanie. Od sierpnia 2014 roku jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnia córką

dowód: - zeznania powódki k. 20 odwrót – 21

- zeznania pozwanego k. 21- 21 odwrót

Pozwany T. Ś. nie pracuje zawodowo i nie wykonuję zawodu wyuczonego mechanika samochodowego. Jest osobą w pełni zdolną do podjęcia zatrudnienia.

Pozwany jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku od początku miesiąca sierpnia tego roku. Na dzień dzisiejszy nieformalnie zajmuje się układaniem instalacji elektrycznych. Swoje średnie miesięczne dochody ocenia na kwotę ok. 1500 złotych, i są to dochody nieoficjalne. Wcześniej podejmował prace dorywcze w zakresie budownictwa z tego tytułu był w stanie osiągnąć wynagrodzenie także w kwocie około 1500 złotych. Gdy puszkuje pracy, wybiera tylko oferty tzw. prac dorywczych, nie związanych z umową o pracę. Po raz ostatni pracował na podstawie umowy o prace w 2014 roku ale zrezygnował z takiej formy aby ustrzec się w ten sposób od postępowania egzekucyjnego.

dowód: - decyzja Starosty Powiatu (...) z dnia 13 sierpnia 2015

k. 16 akt

- zeznania pozwanego k. 21- 21 odwrót

Pozwany posiada mieszkanie własnościowe o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych , jest to połowa domu parterowego. Ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 360 złotych rocznie, średnia miesięczna opłata za energię elektryczną to kwota 100 zł raz gaz to kwota ok. 25 zł miesięcznie, woda to kwota ok. 100 zł miesięcznie.

dowód: - zeznania pozwanego k. 21- 21 odwrót

Sąd zważył, co następuje:

Po wnikliwym przeanalizowaniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszym postępowaniu i po dokonaniu jego oceny w granicach przewidzianych w art. 233 § 1 kpc, Sąd doszedł do przekonania, że powództwo wniesione przez przedstawicielkę ustawową w imieniu małoletniej powódki J. D. o podwyższenie alimentów zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 KRiO rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z dyspozycji tego przepisu wynika, że rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. We wszystkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania, ograniczony ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi stosownie do art. 135 § 1 krio. Zaznaczyć przy tym należy, że ustalenie możliwości zarobkowych czy majątkowych zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny, gdyż kryterium takich możliwości nie zawsze są zarobki osiągane w rzeczywistości przez zobowiązanego, lecz sama zdolność do uzyskania wyższego wynagrodzenia. Dlatego też Sąd rozstrzygając w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego opiera się nie na podstawie zarobków otrzymywanych przez stronę, lecz w oparciu o zarobki, które odpowiadają możliwościom zobowiązanego.

Z powyższego wynika, że czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony konkretnym terminem, a jedynie okolicznością czy ze względu na poziom rozwoju i stopień wykształcenia uprawniony może utrzymać się samodzielnie. Paragraf 2 tego artykułu stanowi, że poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Stosownie natomiast do treści § 3 cytowanego artykułu, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury, w szczególności Sądu Najwyższego, obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej (art. 96 kro). Obowiązek ten, jak wskazano powyżej, nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 krio), przy czym przez zmianę stosunków należy rozumieć zmianę okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego - istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Wynika z tego, że rozstrzygniecie o żądaniu opartym na art. 138 k.r.io. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu prawomocnego orzeczenia.

Z porównania stanu faktycznego istniejącego w dniu zawarcia ugody w sprawie sygn. akt III RC 129/09 w przedmiocie poprzednich alimentów i wyrokowania w niniejszej sprawie wynika, iż sytuacja bytowa małoletniej powódki uległa istotnym zmianom, albowiem od czasu ustalenia poprzedniej wysokości świadczeń alimentacyjnych minął okres 6 lat. Niewątpliwie w tym czasie doszło do zasadniczych zmian cen podstawowych artykułów spożywczych, przemysłowych oraz usług. Wyższe są także koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania. Nadto, wraz z wiekiem wzrosły potrzeby małoletniej, co jest naturalne, a tym samym konieczne są większe nakłady finansowe na jej utrzymanie, tym bardziej, iż małoletnia J. Ś. ma obecnie 6 lat i rozpoczęła od miesiąca września 2015 roku naukę w szkole podstawowej co w sposób oczywisty wiąże się ze znacznymi wydatkami, związanymi choćby z koniecznością zakupu przyborów w tym plecaka, zeszytów oraz ponoszenia opłat za obiady , składki klasowe komitet rodzicielski i ubezpieczenie.

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w art. 135 KRiO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy zarówno od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów, jak i od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentacji. Pamiętać przy tym należy, iż obowiązek alimentacyjny obciąża obydwoje rodziców. Tym samym należało w pierwszej kolejności ustalić na jakim poziomie kształtują się stałe i niezbędne potrzeby życiowe powódki.

Ustalając aktualny koszt miesięcznego utrzymania małoletniej J. D. Sąd oparł się głównie na zeznaniach jej matki D. D. (1) a także na przedłożonych do akt sprawy dokumentach, które pozwoliły zweryfikować powyższe zeznania.

Sąd ustalił, zgodnie z twierdzeniem matki powódki, uznając je za wiarygodne, iż kwota wydatkowana comiesięcznie na wyżywienie powódki to 400 zł, miesięcznie w tym dziecko korzysta z obiadów w szkole których koszt miesięczny wynosi ok. 80 złotych, co po przeliczeniu daje dzienną stawkę na poziomie około 13 zł. Sąd dał także wiarę zeznaniom jej matki, iż na koszty związane z zakupem środków higienicznych i środków czystości dla powódki wydatkowana jest comiesięcznie kwota 80 zł. Matka bowiem kupuje dziecku płyny do kąpieli dla osób z atopowym zapaleniem skóry , ze względu na przesuszającą się skórę dziecka. . Podobnie, Sąd uznał za wiarygodne twierdzenia D. D. (1), że na zakup odzieży dla powódki przeznaczana jest miesięcznie kwota około 150 zł. W/w kwota nie może być uznana za wygórowaną. Oczywistym bowiem jest fakt, iż matka powódki musi dokonywać dla niej zakupu odzieży na różne pory roku. Nadto, Sąd uwzględnił również kwotę wydatkowaną na tzw. wyprawkę pierwszoklasisty co wraz z przyborami szkolnymi i plecakiem dało kwotę 350 złotych, co daje odpowiednio kwotę około 30 złotych miesięcznie. Opłata z tytułu komitetu rodzicielskiego i ubezpieczenie daje kwotę około 80 złotych rocznie odpowiednio 7 złotych miesięcznie. Łącznie na tą część kosztów dotyczących małoletniej powódki składa się kwota około 670 złotych. Matka na dziecko nie pobiera żadnych zasiłków. Obecnie D. D. (2) wraz z córką wynajmuje mieszkanie. Łącznie w mieszkaniu zamieszkują dwie osoby. Czynsz najmu to kwota 400 złotych miesięcznie. (...) elektryczna to kwota 80 złotych miesięcznie, gaz to kwota około 50 zł miesięcznie , woda 60 złotych miesięcznie, wywóz nieczystości to kwota 15 zł, zakup węgla i drzewa to łączna kwota około 1000 złotych rocznie , odpowiednio około 90 złotych miesięcznie. Łączne koszty związane z utrzymaniem mieszkania to kwota około 700 złotych miesięcznie co przy ustaleniu , iż matka mieszka jedynie z córka na małoletnią przypada kwota około 350 złotych.

Mając na względzie powyższe Sąd uznał, iż łączny koszt utrzymania małoletniej powódki J. D. , w skali miesiąca wynosi około 1050 zł.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż w toku postępowania pozwany w żaden sposób nie kwestionował wysokości kosztów utrzymania córki, nie przedłożył też żadnych dowodów świadczących o tym, iż koszty jej utrzymania są niższe niż te wskazane w zeznaniach matki powódki. Nie podniósł tego faktu także w swoich zeznaniach. Ciężar udowodnienia odmiennych faktów w tym zakresie spoczywał na stronie pozwanej.

Jak już wskazano wyżej zakres świadczeń alimentacyjnych zależy obok usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Należy również podkreślić, że obowiązek alimentacyjny obciąża obydwoje rodziców, jeśli nie wykażą, że są osobami całkowicie niezdolnymi do podjęcia zatrudnienia, zaś z taką sytuacją nie mamy tutaj do czynienia.

Na dzień dzisiejszy pozwany T. Ś. nie pracuje zawodowo i nie wykonuję zawodu wyuczonego mechanika samochodowego. Jest osobą w pełni zdolną do podjęcia zatrudnienia. Pozwany jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku od początku miesiąca sierpnia tego roku. Na dzień dzisiejszy nieformalnie zajmuje się układaniem instalacji elektrycznych. Swoje średnie miesięczne dochody ocenia na kwotę ok. 1500 złotych, i są to dochody nieoficjalne. Wcześniej podejmował prace dorywcze w zakresie budownictwa z tego tytułu był w stanie osiągnąć wynagrodzenie także w kwocie około 1500 złotych. Gdy puszkuje pracy, wybiera tylko oferty tzw. prac dorywczych, nie związanych z umową o pracę. Po raz ostatni pracował na podstawie umowy o prace w 2014 roku ale zrezygnował z takiej formy aby ustrzec się w ten sposób od postępowania egzekucyjnego.

Sytuacja T. Ś. w zakresie wykonywanej pracy od czasu ostatniego rozstrzygnięcia, a od tej chwili minęło 6 lat zmieniła się o tyle, iż na dzień dzisiejszy w/w podejmuje prace dorywcze . Wprawdzie pozwany obecnie pracuje dorywczo jednak nie można w tym miejscu pominąć wspomnianej już wcześniej zasady, iż przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego Sąd ocenia potencjalne (hipotetyczne) możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji, które po stronie pozwanego są znaczne mając na uwadze fakt , iż pozwany posiada zawód wyuczony mechanika samochodowego, dodatkowo posiada umiejętności związane z kładzeniem instalacji elektrycznych. Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt , iż pozwany jak sam zeznał nie podejmuje pracy na umowę , utrudniając prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne i tym samym z premedytacją pozbawia swoją małoletnia córkę należnych jej pełnych alimentów od ojca. Zdaniem Sądu tym samym T. Ś. nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych, nie poszukuje aktywnie pracy, nie złożył żadnego podania o pracę. Nie skorzystał też z żadnej z ofert pracy z Urzędu Pracy. Gdyby wykazał się więc chęcią i dobrą wolą, byłby w stanie znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Wynagrodzenie, zaś jakie mógłby wtedy uzyskać mając na uwadze jego umiejętności byłoby znacznie wyższe i przekraczałoby deklarowaną dziś przez niego kwotę 1500 złotych netto miesięcznie.

Sąd wziął także pod uwag, iż pozwany posiada mieszkanie własnościowe o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych , jest to połowa domu parterowego. Ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 360 złotych rocznie, średnia miesięczna opłata za energię elektryczną to kwota 100 zł raz gaz to kwota ok. 25 zł miesięcznie, woda to kwota ok. 100 zł miesięcznie.

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę Sąd uznał, iż pozwany może w większym stopniu partycypować w kosztach utrzymania swojej córki. Tym bardziej że alimenty jakie winien płacić przez ostatnie 6 lat pokrywają jedynie 30 % kosztów jej obecnego utrzymania. Obecnie alimenty wypłacane są przez fundusz alimentacyjny. Dodatkowo Sąd wziął pod uwagę , iż ojciec z córką nie utrzymuje żadnych kontaktów, między innymi z tego powodu został pozbawiony wobec niej władzy rodzicielskiej, nie wspiera jej i oprócz zasądzonych alimentów, w bardzo niskiej kwocie biorąc pod uwagę jej uzasadnione potrzeby, nie pomaga jej w żaden sposób. Dodatkowo poprzez nie podejmowanie pracy na umowę wymyślił sobie sposób na unikanie postępowania egzekucyjnego co bezkrytycznie przyznał w trakcie toczącego się postępowania.

Sąd miał także na względzie , iż pozwany na rozprawie dnia 22 wrześnią 2015 roku uznał powództwo w zakresie alimentów na rzecz małoletniej córki do kwoty po 500 złotych. Zgodnie z przepisem art. 213 § 2 k.p.c., sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjnym pozwanego, który nie tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że uzasadniają je przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne i godzi się na wydanie wyroku uwzględniającego to żądanie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że obowiązek alimentacyjny obciąża obydwoje rodziców, a więc również matkę powódki. Na dzień dzisiejszy D. D. (1) jest zatrudniona na stanowisku instruktora gastronomi w Centrum (...) z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 980 zł netto. Umowa zawarta jest na okres od 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Dodatkowo podejmuje drobne prace polegające na sprzątaniu. W ciągu roku jest w stanie osiągnąć dodatkowe wynagrodzenie w kwocie do 1500 złotych. Innych źródeł utrzymania nie posiada

Jednocześnie Sąd wziął pod uwagę, że matka powódki, nie tylko wykonuje swój obowiązek alimentacyjny w formie świadczenia pieniężnego ale przede wszystkim tylko ona właściwie zajmuje się małoletnią powódką. Osobistych starań dokłada jedynie matka powódki, ojciec bowiem nie kontaktuje się z dzieckiem , nie łozy także dobrowolnie na jego utrzymanie Zauważyć należy, że wkład pozwanego ograniczy się tym samym do uiszczania na rzecz małoletniej alimentów.

Zaznaczyć jeszcze trzeba, że wykładnia art. 133 § 1 KRiO nie może pozostawać w oderwaniu od art. 94 KRiO, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy, odpowiednio do jego uzdolnień.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, Sąd podwyższył z dniem 22 września 2015 r. alimenty od pozwanego na rzecz małoletniej powódki do kwoty po 650 zł w skali miesiąca (pkt I wyroku), uznając iż ze względu na postawę ojca winien on w większym stopniu niż matka partycypować w kosztach utrzymania córki ( na dzień dzisiejszy zasądzone alimenty stanowią około 61 % kosztów utrzymania dziecka) , zaś w dalszej części powództwo oddalił (pkt II wyroku) uznając iż w pozostałej części koszty utrzymania małoletniej J. D. winna ponosić jej matka. O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art. 102 k.p.c. (pkt III wyroku). Rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi w pkt I nadano na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c. (pkt IV wyroku). Zgodnie z tym przepisem Sąd nadaje z urzędu wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty co do rat płatnych po wniesieniu powództwa

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Tomaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Szynkura
Data wytworzenia informacji: