Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 102/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2014-08-27

Sygn. akt III RC 102/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 sierpnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Iwona Król-Kroczak

Protokolant Jadwiga Sztyler

po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2014r. w Ząbkowicach Śląskich

sprawy z powództwa małoletnich M. S. (1) i A. S.

przeciwko M. S. (2)

o podwyższenie alimentów

I.  raty alimentacyjne ustalone od pozwanego M. S. (2) w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich w dniu 08.09.2011 r. w sprawie sygnatura akt III RC 181/11 w wysokości po 320 zł. miesięcznie na rzecz małoletnich powodów A. S. i M. S. (1) - łącznie 640 złotych miesięcznie p o d w y ż s z a z dniem 14 sierpnia 2014r. do kwoty po 390 zł. ( trzysta dziewięćdziesiąt złotych) miesięcznie na rzecz małoletniej A. S. i do kwoty po 350zł ( trzysta pięćdziesiąt złotych ) miesięcznie na rzecz małoletniego M. S. (1) - łączna kwota alimentów wynosić będzie 740 złotych miesięcznie ( siedemset czterdzieści złotych ) - raty płatne z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów K. K. ;

II.  w dalszej części powództwo oddala;

III.  nie obciąża pozwanego kosztami postępowania w sprawie zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa;

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 102/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 21 maja 2014 r. przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów A. S. i M. K. K. wniosła o podwyższenie od pozwanego M. S. (2) na rzecz małoletniej córki A. S. alimentów z kwoty po 320 zł miesięcznie do kwoty po 500 złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniego syna M. S. (1) alimentów z kwoty po 320 zł miesięcznie do kwoty po 400 złotych miesięcznie. Matka powodów wniosła nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powyższych roszczeń przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów wskazała, że ugodą z dnia 08 września 2011 roku w sprawie sygn. akt 181/11 Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. ustalił od pozwanego M. S. (2) alimenty w wysokości 320 złotych na rzecz małoletniej powódki A. S. i kwotę 320 złotych na rzecz małoletniego M. S. (1). Małoletnia A. miała wówczas 11 lat, a małoletni M. 9 lat. Ojciec dzieci jak wówczas tak i obecnie utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę, którego wysokość wynosi około 2500 złotych miesięcznie. Podała również, że obecnie małoletnia A. ma 14 lat i uczęszcza do I klasy Gimnazjum w B., a na zaspokojenie jej potrzeb niezbędna jest od pozwanego kwota 500 złotych miesięcznie. Małoletni M. S. (1) obecnie uczęszcza do klasy (...) Szkoły Podstawowej w G. i na zaspokojenie jego potrzeb niezbędna jest od pozwanego kwota 400 złotych miesięcznie. Oświadczyła, iż pozwany M. S. (2) oprócz płacenia zasądzonych alimentów i zabierania dzieci co drugi tydzień na weekend nie interesuje się dodatkowymi kosztami związanymi ze szkołą, ubiorem i leczeniem małoletnich. Dodała, że małoletnia A. ma wadę wzroku i w związku z tym raz na 6 miesięcy ma wizytę u lekarza okulisty, co zazwyczaj wiąże się również z wymianą okularów. Stwierdziła, że ona obecnie zarabia około 1.400 złotych miesięcznie. Alimenty, które płaci ojciec dzieci i jej zarobki nie są wystarczające do utrzymania dzieci.

Stanowisko przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów nie uległo zmianie w toku procesu.

Pozwany M. S. (2) na rozprawie w dniu 12 czerwca 2014 roku wniósł o oddalenie powództwa.

W piśmie z dnia 18.06.2014 roku wskazał, iż obecnie nie jest w stanie sprostać finansowym wymaganiom przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów, ponieważ jego sytuacja materialna uległa zmianie. Umowa o pracę kończy mu się w dniu 30 czerwca 2014 roku i nie ma możliwości jej przedłużenia. Jest w trakcie poszukiwania nowej pracy.

Podał, iż do tej pory płacił alimenty w kwocie 640 złotych, które pochłaniały prawie 60 % jego dochodów. Na miesięczne utrzymanie pozostawała mu kwota 592 złote, z której musiał opłacić rachunki: czynsz za mieszkanie 200 złotych, telefon 89 złotych, wyżywienie 200 złotych i Internet 46 złotych. Oświadczył, iż dzieci spędzają z nim co drugi weekend i wówczas również ponosi wydatki związane z przywiezieniem ich do siebie, ponieważ na stałe zamieszkują w innej miejscowości. Dokłada się również do okazjonalnych wydatków, jak np. wycieczki szkolne.

Stwierdził też, że obecnie sytuacja materialna powódki uległa poprawie, gdyż wyszła za mąż, a jej obecny małżonek dobrze zarabia. Wskazał, że przedstawione okoliczności jednoznacznie potwierdzają, iż matka dzieci może obecnie w wyższym stopniu przyczyniać się do zaspokojenia ich potrzeb materialnych.

Stanowisko pozwanego nie uległo zmianie w toku procesu.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powodowie A. S. i M. S. (1) są dziećmi pochodzącymi ze związku małżeńskiego K. K. i pozwanego M. S. (2). Małżeństwo ich zostało rozwiązane przez rozwód (okoliczność bezsporna).

W ugodzie zawartej w dniu 08 września 2011 roku w sprawie sygn. akt 181/11 zawartej przed Sądem Rejonowym w Ząbkowicach Śl. ustalono od pozwanego M. S. (2) alimenty w wysokości 320 złotych na rzecz małoletniej powódki A. S. i kwotę 320 złotych na rzecz małoletniego M. S. (1) – łącznie 640 złotych miesięcznie, począwszy od dnia 01.09.2011 roku do dnia 15-tego każdego miesiąca.

/dowód: - akta sprawy Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. o sygn. III RC 181/11/

Małoletnia powódka A. S. miała wówczas 11 lat, zaś małoletni M. S. (1) miał 9 lat. Oboje uczęszczali do Szkoły Podstawowej. Dzieci ogólnie były zdrowe.

Matka małoletnich powodów K. G. (obecnie K.) w dacie poprzedniego rozstrzygnięcia pracowała na Poczcie Polskiej w Urzędzie Pocztowym w B. na stanowisku asystenta. Średnio miesięcznie zarabiała netto około 1.200 – 1.300 złotych. Oprócz tego dostawała też zasiłek rodzinny na dzieci w łącznej kwocie 182 złote i alimenty w łącznej kwocie 500 złotych. Nie posiadała innych dochodów. Jej majątek stanowił samochód osobowy marki N. (...) o wartości około 2.400 złotych. Ponadto razem z rodzeństwem odziedziczyła po rodzicach dom. Remontowała w tym czasie strych domu, gdzie miała zamieszkać z dziećmi. Innego majątku nie miała. Pomagały jej finansowo siostry, które mieszkały w Anglii.

Pozwany M. S. (2) w dacie poprzedniego rozstrzygnięcia był zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Z. Śl. jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Jednak pracował dorywczo i z tych prac był w stanie zarobić około 1.000 złotych. Nie posiadał innych dochodów ani majątku. (...) czasami pomagała mu matka. Nie korzystał z pomocy opieki społecznej. Mieszkał z matką. Na utrzymaniu miał tylko małoletnich powodów.

/dowód: - akta sprawy Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. o sygn. III RC 181/11/

Małoletnia powódka A. S. ma obecnie 14 lat. Uczęszcza do klasy (...) w B.. Małoletnia nosi okulary, które będzie już nosiła do końca życia. Jednorazowy koszt wymiany okularów to kwota 450 złotych. Przy czym małoletnia ma co pół roku wizyty kontrolne, które praktycznie zawsze prowadzą do wymiany okularów. Matka małoletniej płaci więc 900 złotych rocznie tylko za wymianę okularów (75 złotych miesięcznie). Na wyżywienie małoletniej powódki jej matka wydatkuje 200 złotych miesięcznie. Ubranie to kwota 150 złotych miesięcznie. Środki czystości i higieny osobistej to kwota 70 złotych miesięcznie. Koszty związane ze szkołą (zakup książek i wyprawki) to kwota około 34,50 złotych miesięcznie (345 złotych rocznie : 10 miesięcy). Na same książki dla małoletniej jej matka wydała bowiem 95 złotych, przy czym kupiła jej książki używane. Na wyprawkę musi wydać około 250 złotych. Ponadto przedstawicielka ustawowa małoletniej musi pokryć również koszty ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego, składek w ciągu roku, wyjazdów szkolnych i innych niezbędnych zakupów związanych ze szkołą. Koszt ten wynosi około 25 zł miesięcznie (250 złotych rocznie : 10 miesięcy). Na dojazd do szkoły matka małoletniej wydatkuje 60 złotych miesięcznie. Jest to cena biletu miesięcznego. Małoletnia, mimo że jest dzieckiem ogólnie zdrowym, czasami niewątpliwie choruje choćby na zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych i wówczas jej matka zmuszona jest również kupować antybiotyki i inne niezbędne leki, co wynosi około 30 złotych miesięcznie (360 złotych rocznie). A. S. nie otrzymuje obecnie zasiłku rodzinnego.

Małoletni powód M. S. (1) ma obecnie 11 lat. Uczęszcza do klasy (...) Szkoły Podstawowej w G.. Na wyżywienie małoletniego powoda jego matka wydatkuje 200 złotych miesięcznie. Ubranie to kwota 150 złotych miesięcznie. Środki czystości i higieny osobistej to kwota 50 złotych miesięcznie. Koszty związane ze szkołą (zakup książek i wyprawki) to kwota około 17,50 złotych miesięcznie (175 złotych rocznie : 10 miesięcy). Na same książki dla małoletniego jego matka wydała bowiem 75 złotych, przy czym kupiła mu książki używane. Na wyprawkę musi wydać około 100 złotych. Ponadto przedstawicielka ustawowa małoletniej musi pokryć również koszty ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego, składek w ciągu roku, wyjazdów szkolnych i innych niezbędnych zakupów związanych ze szkołą. Koszt ten wynosi około 25 zł miesięcznie (250 złotych rocznie : 10 miesięcy). Małoletni, mimo że jest dzieckiem ogólnie zdrowym, czasami niewątpliwie choruje choćby na zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych i wówczas jego matka zmuszona jest również kupować antybiotyki i inne niezbędne leki co wynosi około 30 złotych miesięcznie (360 złotych rocznie). M. S. (1) nie otrzymuje obecnie zasiłku rodzinnego.

Dodatkowo Sąd przyjął również kwotę około 30 zł miesięcznie w przypadku każdego z małoletnich na zaspokojenie ich potrzeb w zakresie rozrywek, tj. kino, gazety, książki, płyty, kieszonkowe.

/dowód: - osiem kserokopii paragonów fiskalnych /k – 13 - 14/

- zeznania matki małoletnich powodów /k – 77 v – 78/

Matka małoletnich powodów K. K. z zawodu jest tkaczem. Obecnie nadal pracuje na Poczcie Polskiej na stanowisku asystenta. Średnio miesięcznie zarabiała netto około 1.400 – 1.600 złotych. W dniu 29 grudnia 2013 roku matka małoletnich zawarła nowy związek małżeński z T. K.. Jej obecny mąż pracuje w Niemczech i zarabia około 895,03 euro miesięcznie. Tam też mieszka przez większość czasu. Płaci jednak 1.200 złotych alimentów na swoje dzieci. Małoletni powodowie nie otrzymują obecnie zasiłków rodzinnych. Oprócz pensji i alimentów na dzieci od byłego męża K. K. nie posiada innych dochodów. Za wyjątkiem małoletnich A. i M. nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Jej majątek nadal stanowi samochód osobowy obecnie marki F. (...) rocznik 1999 o wartości około 6.000 złotych. Ponadto obecnie w odziedziczonym razem z rodzeństwem po rodzicach domu ma mieszkanie o powierzchni około 70 m 2, na którego przystosowanie i remont zaciągnęła kredyt, który spłaca w ratach miesięcznych po 450 złotych. Posiada też konto bankowe w Banku (...) oddział w B., na które wpływa jej pensja. Żadnego innego majątku nie posiada. Nikt też obecnie nie pomaga jej finansowo. Nie jest też właścicielką ani użytkowniczką wieczystą nieruchomości i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Nie składała podania o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Matka małoletnich złożyła w Urzędzie Skarbowym w Z. Śl. zeznanie podatkowe. Wynika z niego, iż w 2012 roku wykazała dochód w wysokości 20.868,19 złotych. Za 2013 rok jej dochód wyniósł według danych przesłanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kwotę 23.747,05 złotych.

Kwota jaką matka małoletnich powodów dysponuje obecnie w budżecie domowym wynosi ponad 2.500 złotych miesięcznie.

/dowód: - zaświadczenie o zarobkach Poczta Polska SA we W. z dnia 02.06.2014 r. /k – 7/

- zaświadczenie o dochodach za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec /k – 38 – 40/

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. Śl. z dnia 14.07.2014 r. /k – 42/

- pismo Ośrodka Pomocy (...) w S. z dnia 14.07.2014 r. /k – 44/

- pismo Urzędu Gminy w S. z dnia 15.07.2014r. /k – 53/

- pismo Urzędu Gminy w S. z dnia 15.07.2014r. /k – 54/

- pismo Starosty (...) z dnia 25.07.2014 r./k – 57/

- zeznania matki małoletnich powodów /k – 77 v – 78/

K. K. mieszka nadal wraz z dziećmi, a także obecnym mężem (w czasie gdy przyjeżdża z pracy w Niemczech) w J., w mieszkaniu znajdującym się w domu odziedziczonym razem z rodzeństwem po rodzicach o powierzchni około 70 m 2. Koszty utrzymania tego mieszkania to: energia elektryczna 70 złotych miesięcznie, śmieci - 45 zł miesięcznie, woda 120 złotych raz na dwa miesiące (60 złotych miesięcznie), gaz jedna butla – 50 złotych miesięcznie, spłata raty kredytu zaciągniętego na remont mieszkania, w którym obecnie mieszkają – 450 złotych miesięcznie.

/dowód: - kserokopie poświadczenia opłat Urząd Gminy S. za miesiące luty, marzec, kwiecień, maj /k – 15/

- trzy kserokopie dowodów opłat (...) /k – 16 - 17/

- kserokopie dowodów opłat T. za miesiące luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec /k – 18/

- zeznania matki małoletnich powodów /k – 77 v – 78/

Pozwany M. S. (2) z zawodu jest murarzem - tynkarzem. Jest to jego zawód wyuczony, ale w tym zawodzie nie pracuje. Posiada też uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi. Od dnia 01 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2014 roku zatrudniony był w firmie „(...)J. B. na stanowisku pilarz. Pozwany był zatrudniony na czas określony. Zarabiał brutto 1.680 złotych, netto 1.232,90 złotych. Umowa nie została z nim obecnie przedłużona. Od dnia 01 lipca 2014 roku zarejestrowany jest w Urzędzie Pracy w Z. Śl. jako bezrobotny z prawem do zasiłku. Przez pierwsze dwa miesiące pozwany będzie otrzymywał zasiłek w kwocie ponad 700 złotych, później ponad 600 złotych. M. S. (2) od dzieciństwa ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Ma krótszą nogę i nie może jej dobrze wyprostować w kolanie. Może podjąć każdą pracę. W tej chwili nie składał podania o pracę w żadnym zakładzie. Nie szukał też pracy. Nie skorzystał z żadnej z ofert w Urzędzie Pracy, gdyż chciał spędzić czas z dziećmi. Szuka pracy gdzie nie musiałby dźwigać ciężarów, ponieważ ma przepuklinę. Urząd Pracy w Z. dysponował w ostatnim roku szeregiem ofert pracy dla osób bez kwalifikacji oraz z wykształceniem murarz, pilarz z wynagrodzeniem w granicach od 1.680,00 złotych do 2.500,00 złotych, a nawet 5.000,00 złotych poza granicami kraju. Ofertami takimi Urząd dysponował również w lipcu 2014 roku. Pozwany posiada majątek, który stanowi obecnie samochód osobowy marki O. (...) rocznik 1994 o wartości około 600 złotych. Ma również konto bankowe w Banku (...) oddział w B.. Żadnego innego majątku nie posiada. Nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Nie składał podania o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

W Urzędzie Skarbowym w Z. Śl. złożył zeznania podatkowe. Wynika z nich, iż w 2012 roku wykazał dochód w wysokości 12.248,46 złotych. Za 2013 rok jego dochód wyniósł według danych przesłanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kwotę 17.531,28 złotych.

Pozwany nadal mieszka ze swoją matką w Z. Śl. na ul. (...). Matka pozwanego jest na emeryturze i otrzymuje ją w wysokości powyżej 800 złotych miesięcznie.

Koszty utrzymania tego mieszkania to: czynsz – 500 złotych miesięcznie, energia elektryczna – około 150 złotych raz na dwa miesiące (75 złotych miesięcznie), gaz – około 100 złotych raz na dwa miesiące (50 złotych miesięcznie). Ponadto pozwany opłaca Internet – 46 złotych miesięcznie i cyfrowy P. – 40 złotych miesięcznie. M. S. (2) przeznacza na swoje wyżywienie około 200 złotych miesięcznie, na ubranie 50 złotych miesięcznie. Raz w roku opłaca też ubezpieczenie samochodu w kwocie 360 złotych. Pozwany nie ma żadnych zaległości w płaceniu alimentów. Za wyjątkiem małoletnich powodów nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Nie zawarł nowego związku małżeńskiego. M. S. (2) zabiera małoletnich powodów do siebie co drugi weekend i w tym czasie ich utrzymuje. Doładowuje im również komórki. W tym roku zabrał ich również na miesiąc wakacji i sfinansował ten pobyt.

/dowód: - zaświadczenie „TARTAK” J. M. w B. z dnia 09.06.2014 r. /k – 6/

- cztery kserokopie dowodów wpłaty (...) SA W. /k – 10/

- kserokopie dowodów wpłaty (...) SA za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2014 r. /k – 11/

- kserokopia dowodu wpłaty Spółdzielni Mieszkaniowej za miesiąc czerwiec 2014 r. /k – 12/

- zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Z. Śl. z dnia 01.07.2014r. /k – 20/

- pismo Ośrodka Pomocy (...) w Z. Śl. z dnia 11.07.2014r./k – 36/

- pismo Wydziału (...) i (...) Urzędu Miejskiego w Z. Śl. z dnia 14.07.2014r. /k – 41/

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. Śl. z dnia 15.07.2014 r./k – 43/

- pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Z. Śl. z dnia 11.07.2014r. /k – 45 - 52/

- pismo Urzędu Miejskiego w Z. Śl. z dnia 17.07.2014 r. /k – 55/

- pismo Starosty (...) z dnia 24.07.2014 r./k – 56/

- pismo „TARTAK” J. M. w B. z dnia 10.08.2014 r. /k – 57/

- aneks do umowy o pracę „TARTAK” J. M. w B. z dnia 02.01.2014 r. /k – 58/

- umowa o pracę „TARTAK” J. M. w B. z dnia 01.07.2013 r. /k – 59/

- świadectwo pracy „TARTAK” J. M. w B. z dnia 30.06.2014 r. /k – 60 - 64/

- zeznania matki małoletnich powodów /k – 77 v – 78/

- zeznania pozwanego /k – 78 – 78 v/

Sąd zważył, co następuje:

Po wnikliwym przeanalizowaniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszym postępowaniu i po dokonaniu jego oceny w granicach przewidzianych w art. 233 § 1 kpc, Sąd doszedł do przekonania, że powództwo wniesione przez małoletnich powodów A. i M. S. (1) reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową K. K. przeciwko M. S. (2) o podwyższenie alimentów zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z przepisu powyższego wynika, że rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Stosownie natomiast do treści § 3 cytowanego artykułu, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. We wszelkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi stosownie do art. 135 § 1 kro. Zaznaczyć przy tym należy, że ustalenie możliwości zarobkowych czy majątkowych zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny, gdyż kryterium takich możliwości nie zawsze są zarobki osiągane w rzeczywistości przez zobowiązanego, lecz sama zdolność do uzyskania wyższego wynagrodzenia. Dlatego też Sąd, rozstrzygając w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego, opiera się nie na podstawie zarobków otrzymywanych przez stronę, lecz w oparciu o zarobki, które odpowiadają możliwościom zobowiązanego.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 krio), przy czym przez zmianę stosunków należy rozumieć zmianę okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego - istotne zwiększenie lub zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Wynika z tego, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 krio wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu prawomocnego orzeczenia.

Orzeczenie w powyższej sprawie uprawomocniło się w dniu 16 września 2011 roku.

W przedmiotowej sprawie od czasu ustalenia poprzedniej wysokości świadczeń alimentacyjnych w przypadku małoletnich powodów A. S. i M. S. (1) minął okres prawie 3 lat. W tym czasie niewątpliwie więc wzrosły potrzeby małoletniej powódki A. S., która ma obecnie 14 lat i od września będzie uczęszczała do klasy (...) w B. oraz małoletniego powoda M. S. (1), który ma obecnie 11 lat i od września będzie uczęszczał do klasy (...) Szkoły Podstawowej w G.. Niewątpliwie bowiem w tym czasie doszło do zmiany cen podstawowych artykułów spożywczych, przemysłowych oraz usług. Ponadto A. ma lat 14, zaś M. 11, sam więc upływ czasu świadczy o tym, iż ich potrzeby są obecnie większe, niż gdy zasądzane były poprzednie alimenty, a powodowie mieli wówczas odpowiednio 11 lat - A. i 9 lat - M., różna więc musi być też kwota potrzebna na ich zaspokojenie. Sąd dał wiarę zeznaniom matki małoletnich powodów, która ich miesięczny koszt utrzymania określiła na kwotę po około 700 złotych miesięcznie zaznaczając przy tym, że nie jest w stanie tego dokładnie określić. Zdaniem Sądu koszty te nie zostały zawyżone, a wręcz w przypadku małoletniej A. zaniżone. Przy czym ustalając ich wysokość wzięto pod uwagę nie tylko dołączone paragony fiskalne i zeznania przedstawicielki ustawowej małoletnich, ale także z uwagi na to, że nie wszystkie koszty matka małoletnich była w stanie precyzyjnie określić podając tylko ogólny koszt ich utrzymania, również zasady logiki i doświadczenia życiowego, aktualnie obowiązujące ceny oraz fakt, iż alimenty to usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej.

W ocenie Sądu biorąc pod uwagę wiek małoletnich powodów oraz całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego, zasady logiki i doświadczenia życiowego, aktualnie obowiązujące ceny koszt utrzymania małoletniej A. S. należy ocenić na kwotę ponad 800,00 złotych miesięcznie, a małoletniego powoda M. S. (1) wynosi w granicach 700,00 zł miesięcznie i w obecnej chwili nie przekracza tych kwot.

Sąd dał wiarę zeznaniom matki powodów w tej części, w której podała ona, iż koszty związane z wyżywieniem córki A. wynoszą 200,00 złotych miesięcznie, uznając je wręcz za bardzo zaniżone, ze względu na fakt, iż po przeliczeniu daje to dzienną stawkę na poziomie 6,60 złotych, co przy obecnych cenach żywności jest stawką rażąco niską. Sąd dał też wiarę twierdzeniom K. K., iż na koszty związane z zakupem środków higienicznych i kosmetycznych dla córki A. wydaje comiesięcznie kwotę 70,00 złotych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że małoletnia jest teraz w okresie intensywnego dojrzewania. Kwota ta musi więc uwzględniać takie kosmetyki jak żele, balsamy, szampony i inne, które będą dostosowane dla dojrzewającej dziewczynki. Nie można też pominąć kwoty jakiej wymaga zakup środków higienicznych. Przyjęto również jako zasadne koszty związane z zakupem ubrania dla córki A. na poziomie podanym przez K. K., tj. 150,00 zł miesięcznie, przyjmując, iż matka małoletniej powódki musi dokonywać dla niej zakupu odzieży na różne pory roku, a kwota 1.800,00 złotych rocznie przy założeniu, że w ciągu roku nie podlega wymianie cała odzież córki, w pełni pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Ponadto matka małoletniej A. musi wydatkować na zakup książek i wyprawki 345,00 złotych. Jest to kwota, którą ponosi raz w roku (miesięcznie 34,50 złotych – bowiem rok szkolny trwa 10 miesięcy). Dodatkowo niewątpliwie przedstawicielka ustawowa małoletniej musi pokryć również koszty ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego, składek w ciągu roku, wyjazdów i wycieczek szkolnych i innych niezbędnych zakupów związanych ze szkołą. Koszt ten, zdaniem Sądu (matka bowiem go nie określiła, mimo iż o takich wyjazdach wspomniał sam pozwany w piśmie z dnia 18 czerwca 2014 roku /k – 9/), wynosi około 25 zł miesięcznie (250 złotych rocznie : 10 miesięcy). Na dojazd do szkoły matka małoletniej wydatkuje 60 złotych miesięcznie. Jest to cena biletu miesięcznego. Uzasadnione są też koszty jakie matka małoletniej ponosi w związku z zakupem i wymianą okularów dwa razy w roku. Jest to kwota 900 złotych rocznie (75 złotych miesięcznie). Mimo iż małoletnia nie choruje przewlekle, co wskazała w zeznaniach jej matka, Sąd musi uwzględnić również koszty jej leczenia kierując się zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Czasami bowiem niewątpliwie choruje choćby na zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i wówczas jej matka zmuszona jest również kupować antybiotyki i inne niezbędne leki co, zdaniem Sądu, wynosi około 30 złotych miesięcznie (360 złotych rocznie).

Sąd dał również wiarę zeznaniom matki małoletnich powodów w tej części, w której podała ona, iż koszty związane z wyżywieniem małoletniego M. wynoszą 200,00 złotych miesięcznie uznając je, jak w przypadku małoletniej A., wręcz za bardzo zaniżone, ze względu na fakt, iż po przeliczeniu daje to dzienną stawkę na poziomie 6,60 złotych, co przy obecnych cenach żywności jest stawką rażąco niską. Sąd również dał wiarę twierdzeniom K. K., iż na koszty związane z zakupem środków higienicznych i kosmetycznych dla dziecka wydaje comiesięcznie kwotę 50,00 złotych; jest to tym bardziej uzasadnione, iż małoletni jest obecnie w wieku intensywnego rozwoju i wymaga ponoszenia większych kosztów w tym względzie, szczególnie jeżeli chodzi o kosmetyki, których ceny stale rosną. Zasadne są też koszty związane z zakupem ubrania dla dziecka kształtujące się na poziomie około 150,00 złotych miesięcznie. W ocenie Sądu kwota ta w pełni zabezpiecza potrzeby jedenastoletniego dziecka, oczywistym bowiem jest fakt, iż matka małoletniego powoda musi dokonywać dla niego zakupu odzieży na różne pory roku, a kwota 1.800,00 złotych rocznie, przyjmując, iż w ciągu roku nie podlega wymianie cała odzież dziecka, w pełni pokrywa potrzeby w tym zakresie. Ponadto matka małoletniego M. musi wydatkować na zakup książek i wyprawki 175,00 złotych. Jest to kwota, którą ponosi raz w roku (miesięcznie 17,50 złotych – bowiem rok szkolny trwa 10 miesięcy).

Dodatkowo niewątpliwie przedstawicielka ustawowa małoletniego musi pokryć również koszty ubezpieczenia, komitetu rodzicielskiego, składek w ciągu roku, wyjazdów i wycieczek szkolnych i innych niezbędnych zakupów związanych ze szkołą. Koszt ten, zdaniem Sądu (matka bowiem go nie określiła mimo iż o takich wyjazdach wspomniał sam pozwany w piśmie z dnia 18 czerwca 2014 roku /k – 9/), wynosi około 25 zł miesięcznie (250 złotych rocznie : 10 miesięcy). Mimo, iż małoletni nie choruje przewlekle, co wskazała w zeznaniach jego matka, Sąd musi uwzględnić również koszty jego leczenia kierując się zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Czasami bowiem niewątpliwie choruje choćby na zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych, przeziębienia i wówczas jego matka zmuszona jest również kupować antybiotyki i inne niezbędne leki co, zdaniem Sądu, wynosi około 30 złotych miesięcznie (360 złotych rocznie).

Dodatkowo Sąd przyjął również kierując się tymi samymi zasadami kwotę około 30 zł miesięcznie w przypadku każdego z małoletnich na zaspokojenie ich potrzeb w zakresie rozrywek, tj. kino, gazety, książki, płyty, kieszonkowe.

Nie bez znaczenia dla kosztów utrzymania małoletnich powodów są wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. W tej części również nie zostały one zawyżone przez matkę małoletnich powodów K. K.. Sąd dokonał weryfikacji podanych wydatków na podstawie przedłożonych do akt dokumentów. Dla potrzeb niniejszego postępowania przyjęto, iż wydatki związane z utrzymaniem mieszkania kształtują się na poziomie około 675 złotych i składa się na nie: energia elektryczna 70 złotych miesięcznie, śmieci - 45 zł miesięcznie, woda 120 złotych raz na dwa miesiące (60 złotych miesięcznie), gaz jedna butla – 50 złotych miesięcznie, spłata raty kredytu zaciągniętego na remont mieszkania, w którym obecnie mieszkają – 450 złotych miesięcznie. Przy czym w domu zamieszkują cztery osoby i na każdego z małoletnich powodów przypada 1/4 tych kosztów, a więc kwota po około 168,75 złotych miesięcznie. Usprawiedliwionymi bowiem są własne potrzeby uprawnionego do alimentów, również w zakresie potrzeb mieszkaniowych, a nie potrzeby także członków jego rodziny.

Należy również zauważyć, iż w toku całego postępowania pozwany w żaden sposób nie kwestionował wysokości kosztów utrzymania małoletnich powodów wskazywanych przez ich matkę, w tym również podanej przez nią ogólnej kwoty, nie przedłożył też żadnych dowodów świadczących o tym, iż koszty ich utrzymania są niższe niż te wskazane w zeznaniach. Nie wspomniał o tym nawet w swoich zeznaniach. Natomiast ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 kc). Na stronie pozwanej spoczywał więc ciężar dowodu w tym zakresie. Zaznaczyć również w tym miejscu należy, że matka małoletnich niewątpliwie miała problem z dokładnym wyszczególnieniem kosztów utrzymania małoletnich, choćby z tego powodu, że do tej pory zawsze alimenty ustalane były w sposób ugodowy, co powodowało, że K. K. nie musiała zbierać faktur za zakupy dokonywane na rzecz dzieci.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy obok usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Dodać należy, iż w myśl art. 96 kro rodzice mają obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, natomiast zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie także wówczas, gdy nie znajduje się ono w niedostatku. Należy również podkreślić, że obowiązek alimentacyjny obciąża obydwoje rodziców, jeśli nie wykażą, że są osobami całkowicie niezdolnymi do podjęcia zatrudnienia, zaś z taką sytuacją nie mamy tutaj do czynienia. Pozwany M. S. (2) od dnia 01 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2014 roku zatrudniony był w firmie „(...)J. B. na stanowisku pilarz. Był tam zatrudniony na czas określony. Zarabiał brutto 1.680 złotych, netto 1.232,90 złotych. Umowa nie została z nim obecnie przedłużona. Od dnia 01 lipca 2014 roku zarejestrowany jest w Urzędzie Pracy w Z. Śl. jako bezrobotny z prawem do zasiłku. Przez pierwsze dwa miesiące pozwany będzie otrzymywał zasiłek w kwocie ponad 700 złotych, później ponad 600 złotych. M. S. (2) od dzieciństwa ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Ma krótszą nogę i nie może jej dobrze wyprostować w kolanie. Ma możliwość jednak, jak sam oświadczył, podjąć każdą pracę. Sytuacja więc M. S. (3) zmieniła się od czasu ostatniego rozstrzygnięcia. Wówczas bowiem zarejestrowany był w Powiatowym Urzędzie Pracy w Z. Śl. jako bezrobotny bez prawa do zasiłku i pracował jedynie dorywczo. Wprawdzie pozwany obecnie nie pracuje, jednak nie można w tym miejscu pominąć wspomnianej już wcześniej zasady, iż przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego Sąd ocenia potencjalne (hipotetyczne) możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji, które po stronie pozwanego z uwagi na to, że z zawodu jest murarzem tynkarzem, ma też doświadczenie zawodowe jako pilarz, bo na tym stanowisku pracował, a także posiada uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi – są znaczne. Zdaniem Sądu M. S. (3) nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych, albowiem całkowicie zaprzestał szukania pracy, nie złożył żadnego podania o pracę, ani o przyjęcie go do pracy w ramach prac interwencyjnych. Nie skorzystał też z żadnej z ofert pracy z Urzędu Pracy, mimo iż takie oferty były nawet w lipcu 2014 roku. Wynagrodzenie zaś jakie mógł uzyskać kształtowało się w granicach od 1.680,00 złotych do 2.500,00 złotych brutto, a nawet 5.000,00 złotych brutto w przypadku pracy poza granicami kraju. Zresztą w swoich zeznaniach sam stwierdził, że nie szuka pracy, bo obecnie spędza czas z dziećmi. Nie przekonujące dla Sądu są również twierdzenie pozwanego, iż ze względu na stan zdrowia szuka obecnie pracy, gdzie nie trzeba dźwigać ciężarów. Uznać bowiem należy, że gdyby stan zdrowia uniemożliwiał pozwanemu wykonywanie pracy to z pewnością podejmowałby już znacznie wcześniej starania w kierunku znalezienia innego, lżejszego zajęcia. Znamienne jest przy tym, że pozwany, powołując się przed Sądem na stan zdrowia, uniemożliwiający mu swobodne wykonywanie pracy zarobkowej, nie poczynił dotychczas żadnych kroków w kierunku uzyskania orzeczenia o niezdolności do wykonywania pracy określonego rodzaju, a w dalszej perspektywie być może przyznania renty. Przeciwnie, w czasie poprzedniego rozstrzygnięcia pracował dorywczo, a również teraz przez praktycznie 2 lata wykonywał pracę na stanowisku pilarz. Trzeba również zaznaczyć, że zupełnie zaskakujące dla Sądu jest pismo byłego pracodawcy pozwanego /k – 57/, z którego wynika, iż umowa obecnie nie została przedłużona z pozwanym z uwagi na „jego stopień inwalidztwa”, który utrudnia pracę i w związku z tym jest on mniej wydajny od pełnosprawnych pracowników, a charakter pracy wymaga dużej sprawności fizycznej. Jest to o tyle dziwne, że jak zaznaczono wcześniej M. S. (2) od dzieciństwa ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności i fakt ten niewątpliwie był znany pracodawcy już w momencie przyjmowania go do pracy 01 lipca 2012 roku, a także w czasie gdy była przedłużana umowa tj. w dniu 01 lipca 2013 roku /k – 59/. Skoro był pracownikiem mniej wydajnym to trudno zrozumieć, że raz umowa została z nim przedłużona, a obecnie nie było to możliwe, mimo iż stan jego zdrowia nie uległ przecież żadnej zmianie. Pomijając powyższe okoliczności należy też zwrócić uwagę, iż pozwany obecnie posiada samochód osobowy marki O. (...) rocznik 1994 o wartości około 600 złotych. Ma również konto bankowe w Banku (...) oddział w B.. Nadal też mieszka ze swoją matką w Z. Śl. na ul. (...). Jego matka jest na emeryturze i obecnie otrzymuje ją w wysokości powyżej 800 złotych miesięcznie. Przy czym biorąc pod uwagę wskazane przez pozwanego w zeznaniach koszty utrzymania oraz opłaty związane z mieszkaniem i dochody uzyskiwane przez niego i jego matkę uznać należy, że nawet w okresie, gdy pracował i zarabiał 1.200,00 zł netto, a ich wspólne dochody wynosiły około 2.000,00 złotych netto, z pewnością nie wystarczały one na utrzymanie dwóch dorosłych osób i regularne uiszczanie alimentów w wysokości 640 złotych. Tylko bowiem opłaty, alimenty i koszty utrzymania wskazane przez pozwanego zamykały się kwotą 1.531, 00 złotych, a przecież M. S. (2) nie wskazał innych swoich kosztów i nie uwzględnił w ogóle kosztów utrzymania swojej matki. Twierdził ponadto, iż pokrywa koszty utrzymania dzieci, kiedy przebywają u niego i doładowuje ich komórki. Sfinansował też miesiąc wakacji małoletnim, mimo iż w tym czasie był już na zasiłku dla bezrobotnych. Biorąc pod uwagę, że pozwany nie korzysta z pomocy opieki społecznej uznać więc należy, iż musi on posiadać inne dochody, o których nie wspomniał w trakcie postępowania przed Sądem.

Na marginesie zauważyć należy, że skoro M. S. (2) posiada na utrzymaniu dwoje dzieci, powinien dołożyć wszelkich starań w celu maksymalnego wykorzystania swoich możliwości zarobkowych, nawet kosztem swojego wolnego czasu i odpoczynku. Tym bardziej, że nie zawarł nowego związku małżeńskiego i z wyjątkiem małoletnich nie ma innych dzieci na utrzymaniu.

Ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego pozwanego względem małoletnich powodów Sąd wziął pod uwagę, że obowiązek alimentacyjny obciąża obydwoje rodziców, a więc również matkę małoletnich powodów K. K.. Należy podkreślić, iż sytuacja materialna matki małoletnich zmieniła się o tyle, że obecnie zarabia ona netto od 1.400,00 – 1.600,00 złotych miesięcznie, a ponadto zawarła związek małżeński. Jej obecny mąż pracuje w Niemczech i zarabia około 895,03 euro miesięcznie.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż matka małoletnich spłaca też kredyt, który zaciągnęła na remont mieszkania, w którym obecnie zamieszkuje wraz z dziećmi i mężem. Rata tego kredytu to kwota 450 złotych miesięcznie. Ta sytuacja powoduje, iż obecnie dysponuje ona kwotą mniejszą niż w dacie poprzedniego rozstrzygnięcia. Nie pobiera również zasiłku rodzinnego na małoletnich. Trudno również zgodzić się z twierdzeniami pozwanego, iż sytuacja materialna powódki uległa poprawie, gdyż wyszła za mąż, a jej małżonek dobrze zarabia, dlatego też może obecnie w wyższym stopniu przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb materialnych dzieci /pismo z dnia 18 czerwca 2014 roku /k – 9/. Przede wszystkim należy zauważyć, że obecny mąż K. K. nie jest przecież obowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa rodzinnego do alimentacji małoletnich powodów, którzy nie są jego biologicznymi dziećmi. Ponadto sam ma dzieci, na które łoży alimenty w kwocie 1.200,00 złotych miesięcznie. Pracuje wprawdzie w Niemczech, lecz musi też ponosić swoje koszty utrzymania w czasie kiedy tam przebywa. W tej sytuacji trudno mówić o znacznej poprawie sytuacji materialnej matki małoletnich, choć rozliczając koszty utrzymania mieszkania uwzględniono w nich obecnie także męża matki małoletnich. Nie ulega wątpliwości, że K. K. ma możliwości i wykonuje swój obowiązek alimentacyjny względem małoletnich powodów w formie świadczenia pieniężnego i to praktycznie nawet w większej części niż pozwany. Przy czym ustalając wysokość alimentów należnych od pozwanego trzeba wziąć również pod uwagę osobisty wkład pracy matki w wychowanie i opiekę nad małoletnimi powodami, co również stanowi formę wykonywania obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich dzieci. Biorąc pod uwagę ich wiek i okres dojrzewania, zaznaczyć należy, że wymaga to dużego trudu, poświęcenia i zaangażowania tym bardziej że to matka zajmuje się nimi na bieżąco, kontroluje ich naukę, czas wolny, dba o ich zdrowie, zabezpiecza też wszystkie ich usprawiedliwione codzienne potrzeby. Zauważyć należy, że wkład pozwanego w utrzymanie i wychowanie dzieci ogranicza się do uiszczania na ich rzecz alimentów i to w takiej wysokości jak zostały zasądzone oraz utrzymywania z nimi kontaktów w co drugi weekend, a także doładowywania ich komórek. W tym roku zabrał ich również na miesiąc wakacji. Przy czym zaznaczyć należy, że utrzymywanie kontaktów z małoletnimi nie jest obecnie tylko prawem rodzica, ale również jego obowiązkiem.

Mając powyższe na względzie, Sąd w oparciu o treść art. 138 krio podwyższył z dniem 14.08.2014 r. wysokość alimentów ustalonych od pozwanego w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Ząbkowicach Śl. w dniu 08 września 2011 roku w sprawie sygn. akt 181/11 z kwoty po 320 złotych do kwoty po 390 złotych miesięcznie na rzecz małoletniej powódki A. S. i z kwoty po 320 złotych do kwoty po 350 złotych miesięcznie na rzecz małoletniego M. S. (1) – łącznie 740 złotych miesięcznie (pkt. I wyroku). W pozostałym zakresie powództwo, jako nie znajdujące usprawiedliwionych podstaw w materiale dowodowym sprawy, podlegało oddaleniu (pkt. II wyroku).

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art. 102 k.p.c., odstępując od obciążenia pozwanego kosztami postępowania z uwagi na jego obecną sytuację materialną związaną z brakiem stałego zatrudnienia (pkt. III wyroku).

Rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi w pkt. I nadano na podstawie art. 333 § 1 pkt. 1 k.p.c. (pkt. IV wyroku). Zgodnie z tym przepisem Sąd nadaje z urzędu wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty co do rat płatnych po wniesieniu powództwa. Powyższa reguła ma również zastosowanie w sprawach o podwyższenie alimentów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Tomaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Król-Kroczak
Data wytworzenia informacji: